Posted on

God soek eerste plek in jou lewe

Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 

God wil nie Sy eer deel met ander dinge nie. Dis nie “jy” wat jouself uit die gemors gekry het nie. Dis nie medisynes wat jou gesond maak nie. Dis nie geld wat jou sekuriteit is, nie. Dis God wat in alles vir jou sorg, jou gesond maak, jou uit die gemors haal en red. Soos wat Ps 50:15 sê:

“Roep My aan in die dag van benoudheid, Ek sal jou uithelp en jy moet My eer.”

Jos 24:14-17  Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die HERE.  Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. Toe antwoord die volk en sê: Dit is ver van ons, dat ons die HERE sou verlaat om ander gode te dien; want die HERE onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipteland uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het;